nauczyciel

Czasami można się zetknąć z sytuacją, gdy podczas lekcji, w sali przebywa nie jeden, a dwóch nauczycieli. Co prawda nie jest to widok częsty, ale też nie ma miejsca tak rzadko, jak niektórym mogłoby się wydawać. Mamy wtedy do czynienia z pracą nauczyciela wspomagającego. I nie jest to w żadnym razie pusty tytuł czy też wymysł systemu edukacji. Rola takiego pedagoga jest niezwykle istotna. Odgrywa on bowiem kluczową rolę w kształceniu dzieci o specjalnych wymaganiach. Pomaga im przyswoić omawiany materiał oraz odnaleźć się w większej grupie społecznej, jaką jest klasa. 

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Zanim dojdziemy do zagadnienia, na czym polega praca nauczyciela wspomagającego, należałoby na chwilę pochylić się nad ty, kim właściwie jest taka osoba. Tytuł ten przysługuje nauczycielom, którzy dzięki zdobytym i potwierdzonym kwalifikacjom mają umiejętności konieczne do sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi dodatkowej, specjalistycznej pomocy. Rolą takiego pedagoga jest ścisła współpraca zarówno z własnym podopiecznym, jak i również drugim nauczycielem, którego zadaniem jest prowadzenie lekcji dla całości klasy. 

Obowiązki nauczyciela wspomagającego

Skoro wiemy już, kim on jest, to możemy przejść do następnej kwestii. A mianowicie, na czym właściwie polega praca nauczyciela wspomagającego? Brzmi to bowiem dość enigmatycznie. W rzeczywistości jednak obowiązki takiej osoby są istotne w kwestii rozwoju dzieci, którymi mają się oni zajmować. Bez jego obecności młodzi ludzie byliby narażeni na niepotrzebny stres związany z nauką lub nawet odrzucenie przez rówieśników, którzy nie potrafiliby prawidłowo odnosić się do osoby z niepełnosprawnością. 

Jeśli więc tylko dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma prawo starać się o przypisanie mu nauczyciela wspomagającego. Jego zadaniami będzie dostosowana do potrzeb podopiecznego pomoc w nauce i wykonywaniu zadań zleconych przez prowadzącego nauczyciela, czuwanie nad bezpieczeństwem zarówno osoby niepełnosprawnej, jak i reszty grupy, oraz monitorowanie postępów w zakresie edukacji. Praca nauczyciela wspomagającego skupia się więc w obrębie trzech dziedzin, którymi są:

  1. Współpracy z drugim nauczyciele, z którym to razem omawiają sposoby prowadzenia lekcji w taki sposób, aby dziecko odniosło największy pożytek.
  2. Edukacji osoby niepełnosprawnej, tak by była w stanie zaliczać kolejne partie materiału.
  3. Integracji dziecka z resztą grupy i nawiązaniu się pozytywnych relacji szkolnych.

Taki nauczyciel może także stanowić nieocenione wsparcie dla rodziców, którzy z naturalnych przyczyn mogą martwić się o własne dziecko, ale nie mogą uczestniczyć w jego edukacji w takim stopniu, w jakim możliwe jest to w przypadku nauczyciela wspomagającego.  

Które dzieci mogą skorzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego?

Kto jednak klasyfikuje się, aby ubiegać się o pomoc takiej persony? Są to wszystkie dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność w zakresie fizycznym (osoby niedowidzące, niedosłyszące, niepełnosprawne ruchowo) lub psychicznie (cierpiące na opóźnienie w rozwoju bądź na choroby takie jak chociażby autyzm). Niezwykle pomocne, a czasami wręcz niezbędne, w procesie starania się o zatrudnienie takiego pedagoga, jest orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez specjalnie wyznaczoną do tego celu komisję egzaminacyjną.

Zdarzyć się mogą jednak wyjątki od reguły. Osoby cierpiące na przykład na ADHD lub FAS, nie podlegają pod tego typu orzeczenie, a niezaprzeczalnie też nieraz wymagają specjalnej, indywidualnej opieki. W takich sytuacjach możliwe jest przeanalizowanie całej sytuacji z wybraną placówką, która może zatrudnić nauczyciela wspomagającego, o ile pozwalają na to dostępne środki.

Co jest potrzebne do pracy na tym stanowisku?

Aby pracować jako nauczyciel wspomagający, przede wszystkim należy mieć zdane studia z zakresu pedagogiki specjalnej. Rozpatrywane są zarówno ukończone studia I jak i II stopnia. Pomocne mogą również okazać się zagadnienia z dziedziny psychologii oraz fizjoterapii, ale nie są one niezbędne. Na koniec, osoba, która decyduje się na pracę z dziećmi, powinna odznaczać się takimi cechami, jak cierpliwość oraz wyrozumiałość. Nie tyczy się to wyłącznie nauczycieli wspomagających. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć na tej stronie:

https://edumaster.pl/webinary/nauczyciel-wspomagajacy-rola-zadania-i-dokumentacja